KANT FELSEFESİ İLE BAĞLANTILI TELİF, ÇEVİRİ VE DERLEME KİTAPLAR

Abdullah, M. Amin. The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali-Kant, TDV Yayınları, Ankara, 1992.

Akarsu, Bedia. Ahlak Öğretileri II: Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi (Ödev Ahlakı), İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1/1968; 2/1979; İnkılap Yayınevi, 3/1999.

Altuğ, Taylan. Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi ve Yol Açtığı Bilgikuramsal Sorunlar, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1989; Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, Etik Yayınları, 2004; Ebabil Yayıncılık, 2006; Belge Yayınları, İstanbul, 2016.

Altuğ, Taylan. Kant Estetiği, Payel Yayınevi, İstanbul, 1/1989; 2/2007.

Arendt, Hannah. Kant’ın Siyaset Felsefesi Üzerine Dersler (Seçme Eserler 8), der. Ronald Beiner, çev. Devrim Sezer & İsmail Ilgar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2019.

Ataman, Atila. İlmilah, V: Copernicus, Kant, ve Düşüncenin Modernliği, Dedalus Yayınevi, İstanbul, 2015; Copernicus, Kant, ve Düşüncenin Modernliği, Ketebe Yayınları, 2020.

Atayman, Veysel. Aklın Sınırları: Kant Felsefesine Giriş, yay. haz. Veysel Atayman, Donkişot Yayınları, İstanbul, 2005.

Aydın, Mehmet. Kant ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi, Umran Yayınları, Ankara, 1981; Türkiye Diyanet Vakfı, 1991.

Cassirer, Ernst. Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi, çev. Doğan Özlem, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1/1988; İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 9/2007; Notos Yayınevi, İstanbul, 2017.

Cassirer, Ernst. Rousseau, Kant, Goethe, çev. Mustafa Tüzel, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014.

Copleston, Frederick. Kant, çev. A. Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul, 1/1988; 3/2004.

Çilingir, Lokman. Pratik Aklın Doğal Diyalektiği, Elis Yayinları, Ankara, 2005.

Çitil, Ayhan Ahmet. Matematik ve Metafizik – Kitap I: Sayı ve Nesne (Kant’ın Transandantal Düşüncesinin Derinleştirilmesi Yoluyla Nesne-Merkezli Bir Matematik Felsefesinin Geliştirilmesi), Alfa Yayınları, İstanbul, 2012.

Çörekçioğlu, Hakan. Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010; Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2017.

Demir, Aysel. Kant, Ahlak, Siyaset, Siyasal Kitabevi, 2020.

Deleuze, Gilles. Kant’ın Eleştirel Felsefesi, çev. Taylan Altuğ, Payel Yayınevi, İstanbul, 1995.

Deleuze, Gilles. Kant’ın Eleştiri Felsefesi, çev. Hüsen Portakal, Cem Yayınevi, İstanbul, 2002.

Deleuze, Gilles. Kant Üzerine Dört Ders, çev. Ulus Baker, Öteki Yayınevi, Ankara, 2000; Yayıma Hazırlayan & Önsöz: Aliye Kovanlıkaya, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2007.

Deleuze, Gilles. Kant Üzerine Dört Ders, çev. Talat Kılıç, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2020.

Dursun, Yücel. Felsefede ve Matematikte Analitik/Sentetik Ayrımı, Elips Yayınları, Ankara, 2004; İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015.

Duralı, Ş. Teoman. Aklın Anatomisi. Salt Aklın Eleştirisi’nin Teşrihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2010.

Erenözlü, Suat. Kant Estetiği ve Modern Eleştiriler, Aktif Düşünce Yayıncılık, İstanbul, 2020.

Erişirgil, Mehmed Emin. Kant ve Felsefesi, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1339 (1923); ed. İsmail Taşpınar, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997 [Bu eserin ilk baskısının sayfa “137-158” arası, Murtaza Korlaelçi tarafından sadeleştirilerek yayımlanmıştır. “Aklî İlâhiyat (1), Saf Aklın En Yüksek Gayesi (2)”, sadeleştiren. Murtaza Korlaelçi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2/1988: 71-91].

Filippov, Mihail Mihailoviç. Immanuel Kant: Hayatı ve Felsefi Çalışmaları, çev. Emel Saatçi, Dorlion Yayınevi, Ankara, 2019.

Friedman, Michael. Kant ve Kesin Bilimler, çev. Sibel Şan Öğet, Alfa Yayınları, İstanbul, 2015.

Geier, Manfred. Kant’ın Dünyası, çev. Erol Özbek, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009.

Goldmann, Lucien. Kant Felsefesine Giriş, çev. Afşar Timuçin, Metis Yayınları, İstanbul, 1983.

Gökberk, Macit. Kant ile Herder’in Tarih Anlayışları, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1948; Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997; 2/2019.

Gözkân, H. Bülent. Kant’ın Şemsiyesi: Kant’ın Teorik Felsefesi Üzerine Yazılar, YKY, İstanbul, 2018.

Gültepe, Zeynep. Immanuel Kant’ın Kozmopolit Hukuk İdealine Karşı Carl Schmitt’in Realizmi, On İki Levha Yayıncılık, 2019.

Günenç, Mehmet. Kant’ta Tanrı ve Tanrısallaştırılan Akıl, Elis Yayınları, Ankara, 2016.

Heimsoeth, Heinz. Immanuel Kant’ın Felsefesi, çev. Takiyettin Mengüşoğlu, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967; Immanuel Kant’ın Felsefesi: Kant’ı Anlamak İçin Anahtar Kitap, yay. haz. Tomris Mengüşoğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986; Kant’ın Felsefesi, yay. haz. Uluğ Nutku & Şermin Korkusuz, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2007.

Işık, Aydın. İnanç Krizi: Augustinus, Gazali, Kant, Russell, Ötüken Neşriyat, Ankara, 2009.

Karatani, Kojin. Transkritik: Kant ve Marx Üzerine, çev. Erkan Ünal, Metis Yayınları, İstanbul, 2008.

Kardeşler, Kıvanç. Immanuel Kant – Bir Kant & Felsefe Kuramı Klasiği: Yaşam Felsefesi, Dorlion Yayınevi, Ankara, 2019.

Kaufmann, Walter. İnsanı Anlamak 1 / Goethe, Kant, Hegel, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul, 1995.

Keskin, Gamze. Kant Estetiği ve Romantisizm, Alfa Yayınları, İstanbul, 2019.

Kuehn, Manfred. Immanuel Kant, çev. Bülent O. Doğan, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2011.

Kuçuradi, İoanna. Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yılında Kant, yay. haz. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2006.

Kula, Onur Bilge. Kant Estetiği ve Yazın Kuramı, Doruk Yayınları, İstanbul, 2008.

Kula, Onur Bilge. Kant, Schiller, Heidegger: Estetik ve Edebiyat, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012.

Küçükparmak, Aykut. Kant’a Göre Bilgi ve Metafiziğin İmkanı, İz Yayıncılık, İstanbul, 2017.

Küçükparmak, Aykut. Kant’ın Zaman Teorisi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2018.

Lyotard, Jean-François. Coşku: Tarihin Kantçı Kritiği, çev. Emine Sarıkartal, İthaki Yayınları, İstanbul, 2014.

Mengüşoğlu, Takiyettin. Kant ve Scheler’de İnsan Problemi: Felsefi Antropoloji İçin Tenkidi Bir Hazırlık, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1949; İstanbul Matbaası, İstanbul, 1969; Kant ve Scheler’de İnsan Problemi: Felsefi Antropoloji İçin Kritik Bir Hazırlık, yay. haz. Uluğ Nutku, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2014.

Niquet, Bernd. İş’te Kant. İş Dünyasına Filozofça Öneriler, çev. Firuzan Gürbüz, Kuraldışı Yayıncılık, İstanbul, 2015.

Reyhani, Nebil. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006.

Saygın, Alkım. Kant Etiğine Giriş, Sertan Yayınları, 2013.

Scruton, Roger. Kant (Düşüncenin Ustaları), çev. Cemal Atila, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2003.

Soysal, Ahmet. Üç Temellendirme: Aristoteles, Descartes, Kant, Monokl Yayınları, İstanbul, 2017.

Strathren, Paul. 90 dakikada Kant, çev. Mehmet Uksul, Gendaş Kültür, İstanbul, 1998.

Tan, Necmettin. İmana Yer Açmak: Immanuel Kant’ın Bilgi ve İman Felsefesi, İz Yayıncılık, 2015.

Tuğcu, Tuncar. Immanuel Kant ve Transendental İdealizm, Alesta Yayınevi, Ankara, 2001.

Ümütlü, Ayşe Yaşar. Immanuel Kant’ın Siyaset Felsefesi ve Daimi Barış Teorisi, Mana Yayınları, İstanbul, 2017.

Üzümcüoğlu, Ahmet. Immanuel Kant, Parola Yayınları, İstanbul, 2019.

Yalçın, Şahabettin. Modern Felsefede Benlik, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2010; Bilsam Yayınları, 2018.

Yeşilçayır, Celal. Ebedi Barış – Kant Felsefesine Bir Bakış: Pax Romana’dan Birleşmiş Milletler’e, Tezkire Yayıncılık, İstanbul, 2017.

Yılmaz, Erdal. Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar, yay. haz. Erdal Yılmaz, Küre Yayınları, İstanbul, 2012.

Wood, Allen W. Kant, çev. Aliye Kovanlıkaya, Dost Kitabevi, Ankara, 2009; Alfa Yayıncılık, 2020.

Zupancic, Alenka. Gerçeğin Etiği: Kant Lacan, çev. Ahmet Süreyya Özcan, Epos Yayınevi, İstanbul, 2010.