TÜRKİYE KANT TOPLULUĞU: Üyelik ve İlkeler

Türkiye Kant Topluluğu (TKT olarak kısaltılacaktır) Türkiye’de Kant çalışmalarına katkıda bulunmak üzere oluşturulmuş gönüllülük esasına dayalı bir topluluktur.

ÜYELİK

TKT Kant çalışmalarına odaklanmakla topluluğa katılmak isteyenlerin çalışmalarının merkezinde Kant felsefesi olmasını bekler. Bu ilkeden hareketle üyelik için aşağıda belirtilen koşullardan en az bir tanesini sağlamak gerekmektedir.  Ancak bu kriterler karşılanmadığı halde katılım arzu edilirse, gerekçelerin ayrıntılı bir biçimde açıklandığı bir dilekçe ile Topluluk Yönetim Kurulu’na başvuruda bulunulabilir:

(i) Yüksek lisans derecesini Kant felsefesi üzerine yaptığı bir çalışmadan elde etmiş olmak

(ii) Doktora derecesini Kant felsefesi üzerine yaptığı bir çalışmadan elde etmiş olmak

(iii) Post-doktora sürecinde Kant Felsefesi odaklı çalışmış olmak

(iv) Hakemli bir dergide Kant Felsefesi üzerine en az bir yayın/çeviri yapmış olmak,

(v)  Kant felsefesi üzerine telif veya çeviri kitap yayını bulunmak.

TEMEL İLKELER

 • TKT şeffaflık ve katılımı temel prensip olarak benimser. Tüm çalışmalarında bu prensibi esas alır.
 • TKT Türkiye merkezlidir ancak Kant çalışmalarının gelişmesi adına yurtdışından kişi, kurum ve kuruluşlarla gerek Türkiye’de gerek yurtdışında işbirliği, ortak proje ve etkinlikler gerçekleştirebilir.
 • TKT çalışmalarında kararlar konsensüs yoluyla alınır; tam bir mutabakatın sağlanamadığı durumlarda oy çokluğuna göre karar verilir. 
 • TKT bünyesinde karar alım süreçlerini hızlandırmak için komisyonlar kurulabilir. Komisyonların kurulması gönüllülük ve seçim esasına bağlıdır. Seçilmek sureti ile bir komisyonda yer alan üyenin görevi kabul etmeme hakkı saklıdır. Böylesi bir durumda oy alanlar arasında en yüksek oya sahip olan bir diğer üye rızası doğrultusunda komisyona dahil edilir.
 • TKT bünyesinde dayanışma ve işbirliği temelli çalışmalar desteklenir ve özendirilir.
 • TKT, kitap ve dergi gibi matbu ve/veya dijital, görsel-işitsel yayınlar/yayımlar yapabilir, panel, konferans gibi etkinlikler düzenleyebilir, eğitim faaliyetleri, projeler vb. faaliyetler gerçekleştirebilir. Tüm bu faaliyetlerde nesnel ve akademik ölçütler gözetilir.
 • TKT bünyesinde aktif katılım teşvik edilir ve üyelerin çalışmalara aktif katılımı beklenir. TKT çalışmalarında 2 yıl boyunca aktif görev almayan üyelerin üyelikleri askıya alınabilir.
 • Her üye yazılı olarak bildirerek, dilediği an topluluktan çıkma hakkına sahiptir.
 • Hiç bir üye, topluluk yönetim kurulu bilgisi dışında topluluk adına faaliyette bulunamaz.

ETİK İLKELER

 • TKT dil, din, renk, tür, yaş, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, siyasi görüş ve benzeri her türlü ayrımcılığa, her türlü şiddete, istismar ve tacize karşıdır.
 • TKT İntihal ve benzeri suçlara tolerans göstermez; mobbing, intihal, itibarsızlaştırma ve taciz suçlarına karşı uyarı ve ihraç mekanizmalarını uygular. Bu mekanizmalar sadece TKT bünyesinde gerçekleştirilen eylemlerle sınırlı olmayıp,  kişinin kamusal alanda aleniyet kazanmış tüm eylem ve davranışlarını kapsar. Böylesi bir durumda topluluk üyesi/üyeleri etik kurula başvuruda bulunabileceği gibi, etik kurul da kendi içinde yapacağı değerlendirmelerle durumu yönetim kuruluna iletip bu süreci başlatabilir.
 • İntihal gibi ispatı mümkün olan durumlarda kanıt süreçleri, taciz gibi ispatın zor olduğu durumlarda beyan esas alınır.
 • TKT çalışmalarında yatay ilişkilenme esastır, TKT hiyerarşik ve katılıma kapalı uygulamaları tasvip etmez.
 • TKT maddi kar amacı gütmez. Üyeler herhangi bir şekilde TKT kimliğinden maddi kazanç elde edemez. Topluluk faaliyetlerinden elde edilecek olan gelirler, yalnızca topluluk faaliyetlerinde kullanılabilir.
 • Topluluk temel ilkelerine ve etik ilkelere uymayanlar topluluk tüzüğünün 6. maddesi uyarınca etik kurul tarafından yapılan değerlendirmeler de dikkate alınarak topluluk yönetim kurulu tarafından ikaz veya ihraç edilebilir.  

KURULLARIN OLUŞUMU/ YÜRÜTÜLMESİ

 • Tüm kurullar gönüllülük, aday gösterme/gösterilme, seçim süreçleri ile belirlenir.
 • Tüm kurulların üyelerinin belirlenmesinde ve yenilenmesinde farklı isimlerin görev alması olabildiğince özendirilir. Devir işlemlerinde bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması önemsenir.
 • Etik kurul topluluğun en temel organlarından biridir ve tüm diğer kurullar etik ilkelere bağlı hareket etmek ve etik kurulun uyarılarına riayet etmekle yükümlüdür.
 • Yönetim kurulu, etik kurul ve denetim kurulu dışındaki kurullar ihtiyaçlar doğrultusunda kurulur ve ihtiyaç ortadan kalktığında feshedilebilir.