KANT FELSEFESİ İLE BAĞLANTILI MAKALELER

Adorno, Theodor W. “Aşkınsallık Kavramı Üzerine”, çev. Mine Haydaroğlu, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 56-85.

Akarsu, Bedia. “Kant’ta Mekân ve Zaman Kavramları”, Felsefe Arkivi, 14/1963: 108-122.

Akarsu, Bedia. “Immanuel Kant’dan ’Salt Aklın Eleştirisi’. Akıl Neyi Başarır, Neyi Başaramaz?”, Bilim ve Ütopya, 92/2002: 44.

Akarsu, Bedia. “Kant’da İnsanlık İdeali ve Özgürlük Sorunu”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 304-310.

Akaş, Cem. “Bir Kantçı Daha Öldü”, Cogito, 34/2003: 12-13.

Akman, Şefik Taylan. “Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi Bağlamında Tanrı Kavramının Epistemolojik Bir Tahlili”, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Cilt II, 2009: 1617-1670.

Akpınar, Burcu. “Hegel’in Kant’ın İdea Anlayışını Eleştirisi”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 41-51.

Albayrak, Mevlüt. “Gazali ve Kant Açısından Yalan Söylemek Bir Hak Olabilir mi?”, Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, 1(1)/2001: 9-18.

Albayrak, Mevlüt. “Skolastik Felsefe’de Tanrı’nın Varlığı ile İlgili Deliller ve Kant’ın Eleştirileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2/1995: 277-298.

Alper, Ömer Mahir. “Eski Dilde Yeni Felsefe: Arap Harfli Türkçe Kant Çalışmaları”, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 510-516.

Alquie, Ferdinand. “Descartes’tan Kant’a Kadar Nedensellik Düşüncesi”, çev. Tülin Bumin, Seminer, 7/1990: 59-69.

Altuğ, Taylan. “Kant Estetiğine Bir Bakış”, Seminer, 2-3/1983-1984: 11-22.

Altuğ, Taylan. “Kant’ta Aklın Doğal Bir Yanılsaması Olarak Metafizik”, Felsefe Tartışmaları, 1/1987: 37-57.

Altuğ, Taylan. “Önyazı: Yargı ve Bilinç. Kant’ın Özne Felsefesi Üzerine”, Kant’ın Eleştirel Felsefesi, Payel Yayınevi, İstanbul, 1995: 9-24.

Anay, Harun. “Ödev Ahlakının Türk Düşüncesine Girişi ve Baha Tevfik’in Kant Hakkındaki Yazıları”, Dinî Araştırmalar, XIII(36)/2010: 149-160.

Anlı, Ömer Faik. “Hegel’in Mantık Bilimi’nde (Felsefi Bilimler Ansiklopedisi Birinci Cilt) ‘Nesnellik’in İki Anlamının İncelenmesi”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12/2009: 167-180.

Apel, Karl-Otto. “Güncel Bir Kant Dönüşümünün Temel Perspektifi Olarak Aşkınsal-Pragmatik Düşünüm / Transzendentalpragmatische Reflexion: die Hauptperspektive einer aktuellen Kant-Transformation”, Türkçe-Almanca, Türk. çev. Şebnem Sunar, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 434-475.

Apel, Karl-Otto, Manfred Baum, Paul Guyer, Kaan H. Ökten, E. Efe Çakmak. “İki Yüzüncü Ölüm Yıldönümünde: Kant ve Kantçılık [Tartışma]”, çev. Kaan H. Ökten, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 477-508.

Apel, Karl-Otto. “Transzendentalpragmatische Reflexion: die Hauptperspektive einer aktuellen Kant-Transformation”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 278-298.

Arat, Necla. “Kant Estetik’inde Güzel ve Yüce Değerleri”, Felsefe Arkivi, 21: 1978: 69-83.

Arendt, Hanna. “Kant’ın Siyaset Felsefesi Üzerine Notlar”, çev. Yasemin Tezgiden, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 340-379.

Arıcan, M. Kazım. “Kant’ın Kötülük Anlayışı ve Teodise Eleştirisi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, X(2)/2006: 223-242.

Armaner, Türker. “‘Özne/Nesne’ İkiliği Açısından Sanatçı/Sanat Yapıtı İlişkisi: Kant, Fichte, Hegel, Heidegger”, Toplum ve Bilim, 79/1998: 81-93.

Arnold, Eckhardt. “Eine unvollendete Aufgabe: Die politische Philosophie von Kants Friedensschrift”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 496-512.

Aslan, Hasan. “Toplumbilimlerinde Değer Sorunu”, Felsefe Dünyası, 42/2005: 22-29.

Aslan, Hasan. “Doğa Kavramının Tarihsel Gelişimi”, Felsefe Dünyası, 46/2007: 50-66.

Aster, Ernest Von. “Kant’ın Ahlâkı”, 1941-1942 Yılı Üniversite Konferansları, (Ayrı Basım), İstanbul, 1942: 25-34.

Aşar, Haluk. “Kant’ın Etik Anlayışında İdelerin Yeri”, Özne, 13/2010: 189-195.

Aşkın, Zehra Gül Erdoğan. “Kant’ın Kuramsal Metafizik Eleştirisi Hakkında Bazı Düşünceleri”, Felsefe Dünyası, 36/2002: 137-150.

Aşkın, Zehragül. “Kant ve Heidegger’de Özgürlük Sorunu”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 53-67.

Aşkın, Zehragül. “Heidegger’in Aşkınsal Tam Algı Yorumu”, FelsefeLogos, 37/2009: 175-193.

Aşkın, Zehragül. “Aşkınsal Çıkarsama’nın Ontolojik Temellendirilişi”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 14/2010: 11-26.

Atademir, Saip Ragıp. “Kant’ın İlliyet Prensipini Yıkıyorlar mı?”, Siyasî İlimler Mecmuası, 48/1935: 3-7.

Ateşoğlu, Güçlü. “Kamusallığın Dönüşümü: Kant ve Hegel’in Hukuk ve Tarih Felsefelerinde Bir Karşılaştırma”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 487-495.

Aydın, Abdurrahman. “Kant’ın ‘Kategorik Imperative’inin Marksist Bir Eleştirisi”, Birikim, 210/2006: 62-67.

Aydın, Işık. “Kant’ın Din Felsefesinde Doğru Dinin Ölçütü Üzerine”, Felsefe Dünyası, 47/2008: 163-178.

Baç, Murat. “Bilgi ve Varlık Alanlarında Yeni-Kantçılık ve Nesnellik Sorunu”, Bilgi Felsefesi, ed. Betül Çotuksöken & Ahu Tunçel, Heyamola Yayınları, İstanbul, 2010: 177-193.

Baha Tevfîk. “Felsefe-i Hâzıra: Kant”, Felsefe Mecmûası, Nefâset Matbaası, İstanbul, 1913: 6-8, 20-23, 33-36, 87-90, 106-109, 145-151.

Bağçe, H. Emre. “Küresel Savaşların Eşiğinde Kant ve Hegel’i Yeniden Okumak: Sürekli Barış İçin Savaş Gerekli mi?”, DoğuBatı, 24/2003: 105-121.

Bağçe, Samet. “Russel’ın Kant Eleştirisi”, FelsefeLogos, 21/2003: 83-99.

Bağçe, Samet. “Russell’ın Kant Eleştirisi Üzerine”, Felsefe Tartışmaları, 30/2003: 27-45.

Bağçe, Samet. “Are non-Euclidean Geometries Possible for Kant”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 29-37.

Bağçe, Samet. “Kant’ın Geometriye Dair Görüşlerini Kurtarmak İçin Bir Yol Var mı?”, Uluğ Nutku’ya Armağan, yay. Haz. M. Elgin & Ç. Veysal, İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 2006: 335-347.

Bal, Metin. “Yargı Yetisi’nin Eleştirisi’nin Kant’ın Felsefesindeki Yeri”, Araştırma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 19/2008: 83-104.

Baum, Manfred. “Kant ve Saf Aklın Eleştirisi / Kants Kritik der reinen Vernunft”, Türkçe-Almanca, Türk. çev. Nafer Ermiş, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 31-54.

Baum, Manfred. “Recht und Ethik in Kants praktischer Philosophie”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 424-435.

Bernasconi, Robert. “Irk Kavramını Kim İcat Etti? Aydınlanmanın Irkı İnşa Edişinde Kant’ın Rolü”, çev. Tendü Meriç, Defter, İstanbul, 33/1998: 124-152; Irk Kavramını Kim İcat Etti? Felsefi Düşüncede Irk ve Irkçılık, haz. Zeynep Direk, Metis Yayınları, 2/2007: 33-64.

Bezci, Bünyamin. “Kant ve Hegel’in Felsefesindeki Etik Anlayışı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(9)/2005: 49-61.

Bıçak, Ayhan. “Kant’ın Tarih Anlayışında Tarih Bilincinin Yeri”, Felsefe Dünyası, 16/1995: 56-74.

Bıçak, Ayhan. “Modern Devletin Oluşumu ve Sorunları”, Kutadgubilig, 5/2004: 59-89.

Bor, İbrahim. “Kötülük Sorunu ve Kantçı ‘Negatif Teodise’ ”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, IX (1)/2007: 151-168.

Bormouth, Matthias. “Between Freedom and Necessity: Karl Jaspers’ Contribution to Brain Research”, Yeditepe’de Felsefe, 5/2006: 54-69.

Bouchard, Yves. “Kant’s Epistemological Heuristics”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 173-183.

Brandt, Reinhard. “Die Deduktionen in der ‘Kritik der Urteilskraft’”, Seminer, 6/1989: 297-313.

Camcı, Cihan. “Heidegger’de Etik Deneyim”, Felsefe Dünyası, 42/2005: 126-144.

Camcı, Cihan. “Heidegger’in Aristoteles’in Zaman Anlayışının Yorumuyla Kant’ın Zaman Kavramını Eleştirisi”, FLSF, 8/2010: 93-121.

Cornforth, Maurice. “Bilinemezciler, Kant ve Mach”, çev. Aynur Toraman, Taylan Şahbaz, Bilim, 3/2002: 4-17.

Coşar, Metin. “Kant’ta İsteme ve Keyfi İsteme Kavramları: Ahlak Yasası Altında Mutluluk-Eğilim’de Mutluluk”, FelsefeLogos, 19/2002: 51-61.

Coşar, Metin. “Antagonistik Birey Ebedi Barışı Kurabilir mi?”, Kutadgubilig, 3/2003: 77-83.

Coşkun, Seyit. “Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi Niçin Bir Varlıkbilim Olarak Anlaşılmalıdır?”, Araştırma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 18/2007: 93-106.

Craig, William Lane. “Evrene İlişkin Kelâmi Argüman ve Kant’ın Birinci Antinomisindeki Tezi”, çev. Ülker Öktem, FLSF, 10/2010: 119-137.

Cramer, Konrad. “18. Yüzyıl Sonunda Düşünce Tarzında Bir Devrim: Immanuel Kant”, çev. Ahmet Arslan, Felsefe Tartışmaları, 15/1994: 54-62.

Çapak, İbrahim. “Klasik Mantıkta Kategoriler Teorisi”, Felsefe Dünyası, 40/2004: 108-128.

Çağıl, Orhan Münir. “Filozof ‘Immanuel Kant’ın Sisteminde Ahlâk ve Hukukun Felsefi Esasları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 3/1947: 1106-1133.

Çağıl, Orhan Münir. “Immanuel Kant’a Göre Devletin Felsefi Esasları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 3-4/1951: 816-846.

Çağıl, Orhan Münir. “İnsaniyet İdesinin Işığında: Goethe’nin İnsan ve Hayat Anlayışı, Hegel ve Kant’a Nisbeti I”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, XLV-XLVII (1-4)/1979-81: 585-616.

Çağıl, Orhan Münir. “İnsaniyet İdesinin Işığında: Goethe’nin İnsan ve Hayat Anlayışı, Hegel ve Kant’a Nisbeti II”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, XLVIII-XLIX (1-4)/1982-82: 223-247.

Çağıl, Orhan Münir. “Metafizik Zaviyeden Yabancılaşma Problemi ve Hegel’in Panlojist ‘İntikal ve Telif (Teklif)’ Felsefesi (Kant’a Dair Bir Exkurs ile Birlikte)”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, XLIV (1-4)/1980: 137-223.

Çakmak, E. Efe. “Kant: Filozof Kral”, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 8-29.

Çelebi, Volkan. “Hegel’in Gözüyle Kant’ın (S)onsuzluk/Olumsuz Felsefesi”, MonoKL, 4-5/2008: 356-391.

Çelik, Sinan Kadir. “Kant Etiğinin Stoik Temelleri”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 370-377.

Çevikbaş, Sebahattin. “Kant’ın Töz Anlayışı”, Özne, 4/2004: 2-5.

Çevikbaş, Sebahattin. “Kant ve Metafizik”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 143-158.

Çırakman, Elif. “İmgelemin Işığında: Heidegger’de Özgürlük ve Zaman”, Cogito, 64/2010: 214-234.

Çilingir, Lokman. “Kant’ta Pratik Aklın Doğal Diyalektiği”, Felsefe Dünyası, 32/2000: 67-75.

Çilingir, Lokman. “Görünüş Kavramı Açısından Sextus ve Kant’ta Şüphe Yöntemi”, Felsefe Tartışmaları, 30/2003: 47-60.

Çilingir, Lokman. “Kant’ta Mutluluk-Ahlaklılık İlişkisi”, FelsefeLogos, 21/2003: 119-137.

Çilingir, Lokman. “Transendental Özgürlük”, Felsefe Tartışmaları, 31/2003: 33-49.

Çilingir, Lokman. “Kant’ın Postulatçı Düşünce Yöntemi Açısından Farabi Felsefesinin Değerlendirilişi”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 232-245.

Çitil, Ahmet Ayhan. “Kant’ın Transandantal Felsefesinde Schein Kavramının Sinn ve Bedeutung Kavramlarıyla Temellendirilmesi”, FelsefeLogos, 19/2002: 87-97.

Çotuksöken, Betül. “Kant ve Felsefece Düşünme”, Varlık, 1166/2004: 6-8.

Çotuksöken, Betül. “Kant Tarihüstü mü?”, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005:228-233.

Çotuksöken, Betül. “Kant’ta Barış Kavramı”, Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yılında Kant, yay. haz. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2006: 55-62.

Çörekçioğlu, Hakan. “Eleştirel Üniversite: Kant ve Fakülteler Çatışması”, Toplum ve Bilim, 97/2003: 217-233.

Çörekçioğlu, Hakan. “Kantçı Otonominin Politikası”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 439-452.

Çörekçioğlu, Hakan. “Kant: Çağdaş Politik Düşüncenin Ufku”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010: 1-15.

Çörekçioğlu, Hakan. “Kant’tan Bir Sivil İtaatsizlik Teorisi Üretmek Mümkün mü?”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010: 243-261.

Çüçen, A. Kadir. “Kant’s Theory of Knowledge and Hegel’s Criticism”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2/2000-01: 1-15.

Delice, Didem Yıldırım. “Estetik Bir Yargı Olarak Güzel”, Araştırma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 18/2007: 75-92.

Démuth, Andrej. “Respect for Reason as a Reason of Law and Morality in the World: Some Anottation to Kant’s Conception of Worldcitizenship”, Kaygı.Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 16/2011: 53-59.

Demirdöven, İsmail H. “Meslek Kimliği Sorunu ve Immanuel Kant’ın Etik Görüşü”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 378-383.

Deveci, Cem. “Siyasetin Sınırı Olarak Kamusallık: Arendt’in Kant’tan Çıkarsadıkları”, Doğu Batı, 5/1998-99: 103-120.

Deveci, Cem. “Kant’ın Tarihe Bakışı: Yol Gösteren Tasarımlar Olarak İlerleme ve Barış”, Varlık, 1166/2004: 21-25.

Doğan, Aysel. “The Defense of Externalism About Reasons form a New Perspective”, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/2004: 17-34.

Doğan, Aysel. “Hayvan Hakları Sorununa Biyosantrik Bir Yaklaşım”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 23/2006: 33-43.

Doğan, Nejat. “Machiavellism, Kantian Deontology, and the Melian Dialogue: A Reflection on Morality and the Use of Force”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44(1)/2004: 65-75.

Doltaş, Dilek. “Foucault, Kant, Habermas ve Postmodernizm”, Varlık, 1069/1996: 47-52.

Durak, Nejdet. “Mevlânâ ve Kant Felsefesinde Aklın Değeri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(19)/2007: 27-50.

Duralı, Ş. Teoman. “Vefâtının İkiyüzüncü Yılında Tarihte En Önemli Fikir Binâlarından Birinin Mimarı Immanuel Kant’ı Anarken (22 Nisan 1724-12 Şubat 1804) –I”, Kutadgubilig, 5/2004:9-19.

Duralı, Ş. Teoman. “Vefâtının İkiyüzüncü Yılında Tarihte En Önemli Fikir Binâlarından Birinin Mimarı Immanuel Kant’ı Anarken (22 Nisan 1724-12 Şubat 1804) –II”, Kutadgubilig, 6/2004: 9-31.

Duralı, Ş. Teoman. “Vefâtının İkiyüzüncü Yılında Tarihte En Önemli Fikir Binâlarından Birinin Mimarı Immanuel Kant’ı Anarken (22 Nisan 1724-12 Şubat 1804) –III”, Kutadgubilig, 8/2005: 9-40.

Duralı, Ş. Teoman. “Vefâtının İkiyüzüncü Yılında Tarihte En Önemli Fikir Binâlarından Birinin Mimarı Immanuel Kant’ı Anarken (22 Nisan 1724-12 Şubat 1804) –IV”, Kutadgubilig, 10/2006: 9-58.

Duralı, Ş. Teoman. “Vefâtının İkiyüzüncü Yılında Tarihte En Önemli Fikir Binâlarından Birinin Mimarı Immanuel Kant’ı Anarken (22 Nisan 1724-12 Şubat 1804) –V”, Kutadgubilig, 11/2007: 9-16.

Duralı, Ş. Teoman. “Vefâtının İkiyüzüncü Yılında Tarihte En Önemli Fikir Binâlarından Birinin Mimarı Immanuel Kant’ı Anarken (22 Nisan 1724-12 Şubat 1804) –VI”, Kutadgubilig, 12/2007: 17-60.

Durant, Vill. “Filozoflar Hayat Mezhepleri Eflatun-Aristo-Bacon-Spinoza-Voltaire-Kant-Schopenhaur-Spencer-Niezche”, Fikir Hareketleri, 7/1937: 157-182.

Dursun, Yücel. “Bilme Bakımından Kantçı Öznenin Sınırları”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 50-55.

Dursun, Yücel. “Bilme Bakımından Kantçı Öznenin Sınırları”, FelsefeLogos, 30-31/2006: 239-243.

Duva, Özlem. “Kant’ın, Kartezyen Özne Tasarımına Karşı Antropolojik Yanıtı”, Uluğ Nutku’ya Armağan, yay. Haz. M. Elgin & Ç. Veysal, İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 2006: 150-163.

Eco, Umberto. “Kant ve Ornitorenk”, çev. Yasemin Tezgiden & Ali Kaftan, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 121-152.

Ek, Fatma İpek & Deniz Şengel. “Piranesi Between Classical and Sublime (1)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24(1)/2007: 17-34.

Ekemen, Zeki Nafiz (çev.). “Kant’ın Vazife Telakkisi ve Masonluk”, Türk Mason Dergisi, 5(17)/1955: 885-887.

Ekin, Özge. “Is there an Absolute Time?”, Yeditepe’de Felsefe, 10/2011: 52-67.

Eliçin, Emin Türk. “‘Sonsuz Barış’ İsteyen Bir Filozof Emmanuel Kant”, Ataç, 20/1963: 18-26.

Erdem, Engin. “Kant’ın Vahiy Anlayışı Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 48(2)/2007: 37-47.

Erdem, Engin. “Kant: Kötülük, Ahlâki Toplum ve Tanrı’nın Varlığı Meselesi”, Kutadgubilig, 14/2008: 13-31.

Erdem, H. Haluk. “Saf Pratik Aklın Koyutları Olarak Tanrının Varlığı ve Ölümsüzlük”, Özne, 4/2004: 9-10.

Erdem, H. Haluk. “İntihar Sorunu Karşısında Immanuel Kant”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 339-351.

Erdem, Hüseyin Subhi. “Nietzsche’nin Tanrı İmgesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Felsefe Dünyası, 45/2007: 125-138.

Ergüden, Akın. “What is Involved in Kant’s Answer to Hume?”, Journal of Human Sciences, 2/1985: 77-93.

Erkızan, Hatice Nur. “Kantçı Konstruktivizm ve Onun Yeni-Aristotelesçi Eleştirisi Üzerine”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 474-486.

Ertürk, Ramazan. “Kant’s Philosophical Method for the Scientific Investigation on Nature”, Felsefe Dünyası, 49/2009: 28-55.

Esenyel, Adnan. “The Problem of Knowledge in Hume’s Philosophy and Kant’s Attempt to Solve it”, Kaygı.Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 10/2008: 107-113.

Esenyel, Adnan. “İdealizm ve Kant’ın Uzam Görüşü”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 17/2011: 149-162.

Foucault, Michael. “Aydınlanma Nedir”, çev. Eda Özgül & Özlem Oğuzhan, Toplumbilim, 11/2000: 69-76.

Foucault, Michael. “Doğruyu Söyleme Sanatı”, çev. Eda Özgül & Özlem Oğuzhan, Toplumbilim, 11/2000: 77-80.

Foucault, Michael. “ ‘Aydınlanma Nedir?’ Üstüne”, çev. Pelin Alioğlu, FelsefeLogos, 17-18/2002: 177-190.

Funke, Gerhard. “Geleneksel Mantıktan Kant’ın Transsendental Mantığına”, çev. H. Tepe, Yüzyılımızda İnsan Felsefesi, haz. İ. Kuçuradi, TFK, Ankara, 1997: 95-101.

Gerhardt, Völker. “Kant’ın Ebedi Barış Taslağı Üstüne”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & çev. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010: 205-223.

Goldmann, Lucien. “Kant Felsefesine Giriş”, çev. Afşar Timuçin, Felsefe Dergisi, 8/1979: 55-81.

Goldmann, Lucien. “Kant Felsefesine Giriş”, çev. Afşar Timuçin, Felsefe Dergisi, 9/1979: 27-34.

Goldmann, Lucien. “Kant Felsefesine Giriş”, çev. Afşar Timuçin, Felsefe Dergisi, 11/1980: 74-86.

Gorkom, Joris von. “Kant and the Invention of Literature”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 629-643.

Gökberk, Macit. “Kant ve Birleşmiş Milletler Düşüncesi”, Siyasi İlimler Mecmuası, 259/1952: 286-289.

Gökel, Nazım. “Saf Ahlak Sisteminde Bir Sarsıntı: Kant-Herbert Mektuplaşmasının Yakın Analizi”, FelsefeLogos, 32/2007: 135-146.

Gözetlik, Servet. “How do we know that the thing-in-itself is a real existing entity”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 220-222.

Gözkân, H. Bülent. “Kant’ın Metafizik ve Akıl Eleştirisi Üzerine”, Yeditepe’de Felsefe, 1/2002: 21-79.

Gözkân, H. Bülent. “Kant ve Üniversite İdeası”, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 215-226.

Gözkân, H. Bülent. “Kant’ın Eleştirisi-Öncesi Döneminden Eleştiri Dönemine Geçişteki Anahtar Yazı: Uzayda Yönler Arasındaki Farklılığın Nihai Dayanağı Hakkında”, Felsefe Tartışmaları, 37/2006: 43-55.

Gözkân, H. Bülent. “Kant’tan Heidegger’e Varlığın Anlamı Meselesi”, Cogito, 64/2010: 133-152.

Grätzel, Stephan. “Kants Entwicklung zur kritischen Philosophie: Das Schöne und Erhabene in der vorkritischen Schrift von 1764 und in der Kritik der Urteilskraft von 1790”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 610-621.

Grünberg, David. “Kant, Aşkınsal Çıkarımlar ve Kuşkuculuk”, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 87-95.

Guyer, Paul. “Kant’ın Ödevler Sistemi / Kant’s System of Duties”, Türkçe-İngilizce, Türk. çev. Ali Kaftan, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 277-338.

Guyer, Paul. “Object, Self and Cause: Kant’s Answer to Hume”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 116-139.

Gül, Fikri. “Vicdanın Neliği Üzerine: Rousseau-Kant Örneği”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 69-76.

Günenç, Mehmet. “Kant’ta Aklın Metafizik Bir Değeri Olarak Tanrı İdeali”, Felsefe Dünyası, 49/2009: 170-180.

Günenç, Mehmet. “Kant’ta Tanrı İspatları ve Tanrı Postulası”, Civilacademy, 7(1)/2009: 81-88.

Günenç, Mehmet. “Modern Aklın Özerkliği”, İslam Araştırmaları Dergisi, 2010/23: 59-74.

Günenç, Mehmet. “Kant’ın Ahlak Metafiziği”, Kutadgubilig, 19/2011: 341-358.

Güngör, Irmak. “Kant: Zaman Zıvanasından Çıkarken Ben Başkası Olur”, FLSF, 11/2011: 137-154.

Gür, Bekir S. “Kant ve Matematik Felsefesi Üzerine”, Matematik Dünyası, 14(1)/2006: 94-99.

Güven, Özgüç. “Genç Kant’ın Evren Görüşü”, Kutadgubilig, 20/2011: 255-267.

Habermas, Jürgen. “Şimdinin Kalbinde Amaç Yüklenmek: Foucault’nun Kant’ın ‘Aydınlanma Nedir?’ Metni Hakkındaki Konferansı Üzerine”, çev. Eda Özgül & Özlem Oğuzhan, Toplumbilim, 11/2000: 81-83.

Habermas, Jürgen. “İki Yüzyıl Sonrasından Geriye Bakışın Kazanımlarıyla Kant’ın Edebi Barış İdesi”, çev. Ayşegül Çakal, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 381-417.

Hacıkadiroğlu, Vehbi. “Kant’ta Özgürlük Sorunu”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 301-303.

Hassner, Pierre. “Immanuel Kant. Ahlâk ve Politika İlişkisi”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & çev. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010: 81-124.

Heidegger, Martin. “Kant’ın Varlık Tezi”, çev. Özgür Aktok, Heidegger, ed. Özgür Aktok & Metin Bal, Doğu Batı Yayınları, 2010: 76-107.

Heistermann, Walter. “Kant’ın Felsefesinde İnsanın Yeri”, çev. Tomris Mengüşoğlu, Felsefe Arkivi, 16/1968: 49-62.

Heistermann, Walter. “Die Bedeutung des Menschen in der Philosophie Kants”, Felsefe Arkivi, 16/1968: 63-78.

Heller, Agnes. “Kant’ın Politika Felsefesinde Özgürlük ve Mutluluk”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & çev. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010: 171-187.

Hızır, Nusret. “Kant ve Einstein”, Araştırma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 3/1965: 281-288.

Hinsch, Wilfred. “Kant, İnsancıl Müdahele ve Ahlâksal İstisnacılık”, Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yılında Kant, çev. Çetin Türkyılmaz, yay. haz. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2006: 85-118.

Hirş, E. “Kant’ın Ebedî Barış Üzerindeki Felsefî Denemesi I”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(1)/1946: 3-31.

Hirş, E. “Kant’ın Ebedi Barış Üzerindeki Felsefi Denemesi II”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2)/1946: 268-292.

Höffe, Otfried. “Uluslararası Hukuk Topluluğunun Teorsiyeni Olarak Kant”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & çev. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010: 225-241.

Huhn, Tom. “Kant, Adorno ve Estetiğin Toplumsal Geçişsizliği”, çev. E. Efe Çakmak, Cogito, 36/2003: 256-275.

Hunemann, Philippe. “Kant’s Critique of Leibnizian Theory of Organisms: An Unnoticed Cornerstone for Criticism?”, Yeditepe’de Felsefe, 4/2005: 114-150.

Hünler, Hakkı. “Alman Aydınlanması ve Kant’ta Sanatsal Otonomi ve Özgürlük Kavramları: En Yüksek İyi’yi Düşlemek”, Felsefe Tartışmaları, 11/1992: 136-147.

Hünler, Solmaz Zelyut. “Kant: Epistemolojist mi Metafizikçi mi?”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 168-172.

Işık, Aydın. “Kant’ın Din Felsefesinde Doğru Dinin Ölçütü Üzerine”, Felsefe Dünyası, 47/2008: 163-178.

İkbal, Muhammed. “İnsan Benliğinin Hürriyeti ‘Benlik Birliğinin En Mühim Vasıfları – Gazali ve Kant’ın Düşünceleri”, Yeni Selamet, 21/1947: 7-16.

İkbâl, Muhammed. “Kant ve Gazalî”, Yeni Selamet, 66/1948: 5.

İnan, İlhan. “Kant’ın Varlık Kavramı Üzerine”, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 105-119.

İnan, İlhan. “Kant on the Notion of ‘Being’ ”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 38-49.

İnönü, Nazlı, “Charles Sanders Peirce’ün Felsefe Tarihi Üzerine Görüşleri”, Kutadgubilig, 20/2011: 247-254.

Johnson, Andrew. “Kant and Virtue Ethics”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 359-369.

Kabadayı, Talip. “Ontolojik Delil Üzerine Anselmus ve Kant”, Felsefe Tartışmaları, 24/1999: 100-107.

Kahraman, Hasan Bülent. “Modern Türk Siyasetinde Rousseaucu Kısıtlamaları Üstüne Rousseau-Kant Bağlamında Bir Değerlendirme”, Toplum ve Bilim, 93/2002: 55-82.

Kanat, Celal A. “Us, Duyumlar, Platon ve Kant”, Felsefe Tartışmaları, 19/1996: 140-153.

Kanıt, Deniz Z. “Aydınlanma Filozofu Kant’ın Ebedi Barış Düşüncesine Genel Bir Bakış”, Felsefe Tartışmaları, 14/1993: 116-128.

Kanıt, Deniz. “Saf Aklın Kritiği’nde ‘Kendinde-Şey’ Kavramının İzini Sürme Girişimi”, FelsefeLogos, 30-31/2006: 169-186.

Karakaya, Talip. “Kant ve Varoluşçu Düşünürlerde Özgürlük Sorunu”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 311-321.

Karaosmanoğlu, Ali L. “Muhteşem Ortaklık: Kant ve Clausewitz”, Uluslararası İlişkiler, 14/2007: 161-183.

Kart, Berfin. “Kant ve Nietzsche’de Eleştirel Düşünce Açısından İnsan Sorunu”, FelsefeLogos, 30-31/2006: 339-345.

Kassabov, Ognian. “Finite vs. Absolute Knowledge in German Idealism: The Case of Art”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 10/2008: 97-106.

Kaygı, Abdullah. “Filozoflar Hep Zıt Şeyler mi Söyler”, FelsefeLogos, 29/2006: 121-130.

Kaygı, Abdullah. “Kesin Buyruğu Doğru Anlama”, Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yılında Kant, yay. haz. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2006: 7-53.

Kayıran, Yücel. “Kant ve Eleştiri: Kuşkuculuğunun Aşılması Olarak Eleştiri Tasarımı”, Varlık, 1166/2004: 26-29.

Kayıran, Yücel. “Aydınlanma Kavramı Açısından Modern Türk Şiirinde Aydınlatma Sorunsalı”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 644-653.

Kaynardağ, Aslan. “Türkiye’de Kant Çeviri ve İncelemeleri”, Düşün (Bizim Belde Toplum Sanat), 12/1985: 85-86.

Kersting, Wolfgang. “Politika, Özgürlük ve Düzen: Kant’ın Politika Felsefesi”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & çev. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010: 57-79.

Ketenci, Taşkıner. “Kant Felsefesinde Metafizik ve İnsan Doğası”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 4/2005: 92-103.

Ketenci, Taşkıner. “Eleştiri ve Aydınlanma”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 466-473.

Ketenci, Taşkıner. “Frankfurt Okulu’nun ‘Diyalektiği’ ”, FelsefeLogos, 30-31/2006: 273-281.

Ketenci, Taşkıner. “Marquis de Sade: İnsan-Doğa İlişkisinde İnsan Doğasının Doğal Yanının Savunusu”, FLSF, 3/2007: 75-96.

Ketenci, Taşkıner. “Schopenhauer’in Etik Görüşünde Kant Eleştirisi”, Yeditepe’de Felsefe, 6/2007: 89-111.

Ketenci, Taşkıner. “Hegel’in Aynasında Kant Etiği”, Baykuş. Felsefe Yazıları Dergisi, 2/2008: 275-289.

Ketenci, Taşkıner. “Kant Etiğinde Duyguculuğun Eleştirisi”, FLSF, 5/2008: 35-58.

Ketenci, Taşkıner & Kamuran Gödelek. “Kant’ın ve Husserl’in Descartes’a Bakışı”, Baykuş. Felsefe Yazıları Dergisi, 6/2010: 281-294.

Ketenci, Taşkıner & Metin Topuz. “Kant ve Nietzsche’de İsteme Kavramı”, FLSF, 8/2010: 1-16.

Kılıç, Yavuz. “Daha Yaşanılır Bir Dünya Olanaklıdır: Kant’ta İnsan Doğası”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 458-465.

Kılıçaslan, Eyüp. “Alman İdealizminin İki Dönemi”, Felsefe Dünyası, 29/1999: 89-100.

Kılıçaslan, Eyüp Ali. “Jacobi’nin Kant Eleştirisi”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 223-231.

Kılıçaslan, Eyüp Ali. “Jacobi’nin Kant Eleştirisi”, Araştırma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 18/2007: 107-116.

Kılınç, Nilgün Toker. “Kaybolan İnsanlık İdealinin Yeniden Canlandırılması: Çağdaş Felsefede Kant’a Dönüş”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 453-457.

Kibar, Sibel. “An Analysis of Phenomenology: The way to overcome Classical Dichotomies”, Ethos. Felsefe ve Toplumbilimlerde Diyalog (Elektronik Dergi), 3 (1) Ocak 2010.

Koukouzelis, Kostas. “Kant’s Notion of ‘Independence’ as Political Freedom”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 547-559.

Kömeçoğlu, Uğur. “Eleştirel Kant’ı Eleştirememek”, Toplumbilim, 11/2000: 135-139.

Kuçuradi, İoanna. “Kant, Etik ve Ahlak Üzerine İoanna Kuçuradi ile Söyleşi”, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005:235-239.

Kuçuradi, İoanna. “ ‘Altın Kural’a Karşı ‘Kesin Buyruk’ ”, Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yılında Kant, yay. haz. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2006: 1-6.

Kuçuradi, Ioanna. “Kant’s Ethics: Is it a Deontological Ethics”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 352-358.

Kula, Onur Bilge. “Aydınlanma Nedir? Ya da Eleştirel Akıl Nasıl Gelişir?”, FelsefeLogos, 19/2002: 79-86.

Kurtar, Senem. “Sezginin Arı Formu ya da Formel Sezgi Olarak Kant’ta Zaman: Heidegger’i Marburg Okulu’ndan Ayıran Yitimsellik Paradoksu”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 17/2011: 11-27.

Koç, Yalçın. “Doğal Sayıların Ontolojisi Bakımından Transandantal Mantığın Önemi ve Matematiksel Mantığın Bir Eleştirisi”, Matematik ve Felsefe. Viyana-İstanbul Felsefe Çevresi Sempozyumu 1994, ed. Şafak Ural, ISIS Ltd, İstanbul, 1995: 53-63.

Koç, Yalçın. “Matematiğin Ontolojisi Bakımından Kant ile Frege’nin Karşılaştırılması”, Felsefe Arkivi, 30/1997: 49-54.

Koşum, Adnan. “Ahkâm-ı Hamse ile Kant’ın Ödev Ahlâkını Ödeve Yaklaşımları Açısından Karşılaştırma Denemesi”, Marife: Bilimsel Birikim, VI(1)/2006: 77-96.

Kovanlıkaya, Aliye. “Kant’ta Aklî Görünün İptâline Dair”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 77-83.

Kovanlıkaya, Aliye. “Kant’ta Cinsiyet Farklılığı”, Cinsiyetli Olmak. Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, derl. Zeynep Direk, YKY, İstanbul, 2007: 9-24.

Köz, İsmail. “Sezgi’nin Bilgideki Yeri ve Önemi”, Felsefe Dünyası, 40/2004: 41-54.

Kutlusoy, Zekiye. “ ‘Sentetik a priori’ Gerçekten Çöktü mü?”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 56-70.

Kuyurtar, Erol. “Ahlaksal Bir Yükümlülük Olarak Mutlak Yoksulluğu Azaltma”, FelsefeLogos, 29/2006: 177-188.

Kuyurtar, Erol. “Kant, İnsan Onuru ve Ölüm Cezası”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 329-338.

Lacan, Jacques. “Sade ile Kant”, çev. Kamuran Gödelek & Taşkıner Ketenci, MonoKL, 6-7/2009: 792-811.

Lennert, Gernot. “Von Kants ‘ewigem Frieden’ zum Krieg für Demokratisierung?”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 523-546.

Lyotard, Jean-François. “Çatışmada Adalet”, çev. Melih Başaran, FelsefeLogos, 16/2001: 53-70.

Makkreel, Rudolf A. “Otantik Yorumdan Otantik İfşaya Doğru: Kant ile Heidegger Arasındaki Mesafeyi Aşmak”, Heidegger, çev. Kurtul Gülenç, ed. Özgür Aktok & Metin Bal, Doğu Batı Yayınları, 2010: 309-332.

Maruf, Muhammed. “İkbal ve Kant”, çev. İlhan Kutluer, Yönelişler, 31-32/1984: 35-38.

Mendus, Susan. “Kant: Dürüst Ama Dar Kafalı Bir Burjuva mı?”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & çev. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010: 125-149.

Mom, Karel. “Two faces of irony: Kant and Rorty”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 560-570.

Nalbantoğlu, Hasan Ünal. “‘Kant Burada da Hizmetinizdedir, Fräulein’. Maria von Herbert-Immanuel Kant Yazışması”, Doğu Batı, 27/2004: 27-51.

Nalbantoğlu, Hasan Ünal. “Kant’ı Ürküten Üçlü: ‘Schwärmerei’ – ‘Lesesucht’ – ‘Buchmacherei’ ”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 596-609.

Nawrath, Thomas. “Interpersonale Sozialphilosophie. Grundlegung der Sozialwissenschaften im Paradigma Kants”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 401-423.

Nicholson, Peter P. “Kant, Devrim ve Tarih”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & çev. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010: 151-170.

Nişancı, Tarık Ş. “Bir Bütün Olarak İnsan Gerçeği Açısından ‘Kant Ahlakı’nın Pratik Değeri”, Köprü, 75/2001: 12-26.

Nutku, Uluğ. “Immanuel Kant’ın Toplumumuz İçin Söyledikleri”, Özne, 4/2004: 1.

Nutku, Uluğ. “Engels’in Kant’a Bir Eleştirisine Değini”, FelsefeLogos, 25-26/2005: 127-128.

Nutku, Uluğ. “İnsan Felsefesine Yol Gösterici Olarak Kant’ın Aşkın İdeler Çözümlemesi”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 246-250.

O’brien, Kelli S. “Kant’da ve Swinburne’de Vahiy”, çev. Engin Erdem, Dinî Araştırmalar, VI(18)/2004: 259-284.

Oeser, Erhard, “Günümüz Bilim Teorisi için Kant’ın Güncelliği”, çev. Ömer B. Albayrak, Kutadgubilig, 5/2004: 29-41.

Oeser, Erhard, “Die Aktualitaet Kants für die Gegenwaertige wissenschaftheorie”, Kutadgubilig, 5/2004: 43-57.

Oğuz, Şule. “Kant ve Kant Sonrası Pozitivizm; Mimarlıkta Anlam Sorunsalının Başlangıcı”, Yapı, 217/1999: 56-58.

Oktay, Ayşe Sıdıka. “Kant’ta Evrensel Ahlâk Yasaları ve Global Etik’e Katkıları”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 392-400.

Oral-Kavas, Zerrin. “Kant’ın Eleştirel Felsefesinde Parmenides ile Platon’un Etkisi”, Felsefe Dünyası, 30/1999: 76-79.

Öktem, Ülker. Descartes, Kant, Bergson ve Husserl’de Sezgi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 40(1.2)/2000: 159-188.

Öktem, Ülker. “David Hume ve Immanuel Kant’ın Kesin Bilgi Anlayışı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44(2)/2004: 29-55.

Öktem, Ülker. “Kant Ahlakı”, Araştırma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 18/2007: 11-22.

Ökten, Kaan H. “Kant’ta Barışın Yazgısallığı”, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 419-432.

Ökten, Kaan H. “Kant’ta Barışın Yazgısallığı”, Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yılında Kant, yay. haz. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2006: 119-139.

Ökten, Kaan H. “Taassuba Karşı Kant’ın ‘Ebedi Barış’ İlacı”, Cogito, 53/2007: 166-172.

Özbek, Sinan. “Kant’ın Din Felsefesinde Ortak Ahlak Sistemi ve Kilise Kavramı”, Cogito, 6-7/1996: 491-510.

Özbek, Sinan. “Kant’ta Yüce Kavramının Güncelliği”, FelsefeLogos, 4/1998: 51-56.

Özçelik, Pınar Kaya. “Kant’ın Bilgi Anlayışı”, Ethos. Felsefe ve Toplumbilimlerde Diyalog (Elektronik Dergi), 3 (1) Ocak 2010.

Özdemiroğlu, A. Özmen. “Kant Felsefesi Işığında Bir ‘Cézanne’ Yorumu”, Türkiye’de Sanat (Plasitik Sanatlar Dergisi), 46/2000: 68-70.

Özdoyran, Güven. “Özgürlük ya da Nedensel Belirlenim, Üçüncü Bir Olasılık (Antinomi) Mümkün mü?”, FLSF, 1/2006: 85-93.

Özdoyran, Güven. “Hukukun Zemini Olarak Ahlak: Kant’ın RechtslehreTugendlehre Ayrımı Üzerine”, FelsefeLogos, 32/2007: 27-43.

Özer, Bülent. “Sanatı Sınıflandırmada Kant ile Hegel`e Çağdaş Açıdan Bir Bakış”, Yapı, 12/1975: 25-26.

Özkan, Cengiz İskender. “Kant’ın Etiğinde Ontolojik Yaklaşımın Önemi”, Yeditepe’de Felsefe, 5/2006: 123-132.

Özkan, Cengiz İskender. “Kant’ın Pratik Felsefesi”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 322-328.

Özlem, Doğan. “Kant’ta Felsefe-Din ve Felsefe-Devlet İlişkisi Üstüne”, Seminer, 6/1989: 93-102; Felsefe Yazıları, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1993: 15-25.

Özlem, Doğan. “Kant ve Yeni Kantçılık”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 251-277.

Özlem, Doğan. “Dilthey’da Kant Eleştirisi Bağlamında Felsefenin Özünün Belirlenemezliği”, Baykuş. Felsefe Yazıları Dergisi, 3/2008: 101-129.

Öztürk, Aslıhan Burcu. “Sosyal Hizmet Etiğinde Farklı Yaklaşımlar”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(1)/2009: 105-115.

Öztürk, Armağan. “Kant’ın Vârisi Rawls: Liberal Kuramda Adaletin Özgürlüğü”, Cogito, 51/2007: 51-72.

Öztürk, Armağan. “Rawls’ın Adalet Teorisi ya da Biçimsel Hak Anlayışının Teorik Açmazları Üzerine”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 37/2007: 57-86.

Öztürk, Armağan. “Kant, Adalet, Barış”, Cogito, 53/2007: 171-197.

Pazarkaya, Yüksel. “Çağdaşlığın Düşünürü Kant Anılıyor”, Adam Sanat, 219/2004: 74-76.

Perovich, Anthony. “Kant Bir Hristiyan mı? Palmquist’e Cevap”, çev. Necmettin Tan, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I(2)/2010: 311-320.

Pozzo, Riccardo. “Kant’ın Mantık Felsefesi İçin Mirası”, çev. Burhanettin Tatar, Bilimname: Düşünce Platformu, II(6)/2004: 187-200.

Rawls, John. “Kant’ın Ahlak Felsefesinin İzlekleri”, çev. Özlem Barın, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005:241-275.

Recki, Birgit. “Kant ve Aydınlanma”, çev. Hakan Çörekçioğlu, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 192-213.

Recki, Birgit. “ ‘Kendini Başka Herkesin Yerine Koyarak Düşünmek’: Aklın İletişimsel Öğesi Üstüne”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & çev. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010: 189-203.

Reçber, Mehmet Sait. “Değerlerin Küreselleşmesi ve Küreselleşmenin Değerleri”, Felsefe Dünyası, 41/2005: 136-145.

Rehberg, Andrea. “The Problem of Subsumption”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 573-580.

Reşad Şemseddin. “Kant ve Felsefesi”, Muallimler Mecmuası, 33/1925: 1477-1480.

Reşad Şemseddin. “Kant ve Felsefesi”, Anadolu Mecmuası, 9-19-11/1925: 346-351.

Reyhani, Nebil. “Irak’a Kant Çıkarması”, Cogito, 39/2004: 359-367.

Reyhani, Nebil. “Kant’ta Sentetik Bilgi Fikri”, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 97-103.

Reyhani, Nebil. “Ebedî Barışın Olabilirliğine Kant’ın İnancı”, Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yılında Kant, yay. haz. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2006: 75-83.

Reyhani, Nebil. “Synthetische Einheit und das Problem einer intellektuellen Anschaauung in der Kritik der reinen Vernunft”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 71-76.

Reyhani, Nebil. “Dilthey, Kant ve Relativizm Sorunu”, Yeditepe’de Felsefe, 7/2008: 125-142.

Reyhani, Nebil. “Sentetik a priori: Tarihsel Arkaplanı ve Bugün İçin Anlamı”, Bilgi Felsefesi, ed. Betül Çotuksöken & Ahu Tunçel, Heyamola Yayınları, İstanbul, 2010: 211-251.

Rochlitz, Rainer. “Frankfurt Okulunun Derekenarından Kracauer, Kant, Cinayet Felsefesi ve Polisiye Roman”, çev. B. G., Argos, 1/1988: 174-175.

Rockmore, Tom. “Hegelci Eleştiri ve Kantçı Epistemoloji Üzerine”, çev. Damla Şikel, MonoKL, 4-5/2008: 112-118.

Russell, Matheson. “Fenomenoloji ve Transendental Felsefe”, çev. Kamuran Gödelek, Baykuş. Felsefe Yazıları Dergisi, 6/2010: 128-144.

Sadık Yaran, Cafer. “Kant Etiğinden Hareketle İslam’da ‘Ahlaklılığın En Yüksek İlkesinin Bulunması’ ”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20/2009: 51-86.

Sadi, Kerim. “Kant’ta Diyalektik”, Yeni Adam, 92/1935: 11.

Schmidt, James. “Aydınlanma Neydi? Moses Mendelssohn ve Immanuel Kant Berlinische Monatsschrift’i Nasıl Yanıtladı?”, çev. Fahrettin Altun, Toplumbilim, 11/2000: 23-36.

Serin, İsmail. “Some Remarks on Kant’s Contribution for Understanding the Nature of the Transition from Epistemology to Ontology”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 10/2008: 11-15.

Sertdemir, Seçkin. “Kant’ta Doğa ve Tarih”, Evrensel Kültür, 94/1999: 52-55.

Sezer, Devrim. “Yurttaş-Filozof Olarak Habermas: Kantçı Projenin Eleştirel Gücü”, Toplum ve Bilim, 110/2007: 47-61.

Schaper, Eva. “Beğeni, Yücelik ve Deha: Doğa ve Sanat Estetiği”, çev. Ali Kaftan, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 154-179.

Scruton, Roger. “Immanuel Kant ve Irak Savaşı”, çev. Güçlü Ateşoğlu, Cogito, 39/2004: 355-358.

Söder, Thomas. “Robert Musil und die Begegnung mit dem Denken Kants in ‘die Verwirrungen de Zöglings Torless’”, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, 7/1990: 183-203.

Stocker, Barry. “Politics and Reflective Subjective Judgment in Kant”, Yeditepe’de Felsefe, 3/2004: 14-30.

Stocker, Barry. “The Kantian Self: The Transcendental Deduction and the Paralogisms”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 203-219.

Tan, Necmettin. “Kant’ın Din Anlayışı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51(2)/2010: 315-330.

Tan, Necmettin. “Sanma, Bilme ve İman: Kant’ın İman Anlayışının Kavramsal Çerçevesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XV(2)/2010: 269-285.

Tatar, Burhanettin. “Unity of Self-Consciousness in Kant’s Philosophy”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11/1999: 165-174.

Taşcı, Özcan. “Kant’ın Vernunft (Akıl) ve Verstand (Zihin) Arasında Yaptığı Ayırımın Kelam’daki İzlerine Dair Bir Araştırma”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VI(4)/2006: 195-216.

Taşçı, Özcan. “Kadı Abdülcebbar ve Kant’ta Estetik Anlayışı”, Kelâm Araştırmaları Dergisi, VII(2)/2009: 73-80.

Taşkın, Ali. “Immanuel Kant’da Bilginin Kaynağı Problemi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6/2002: 279-294.

Temizkan, Vedi. “Aristoteles ve Kant’ın Töz Anlayışlarının Karşılaştırılması”, Antik Yunan’da Felsefe ve Çağımıza Etkileri, ed. Yavuz Kılıç, DoğuBatı Yayınları, Ankara, 2011: 431-439.

Tepe, Harun. “Küreselleşen Sorunlar Karşısında Kant Etiği”, Varlık, 1166/2004: 16-20.

Tepe, Harun. “Kant Etiği ve Barış Düşüncesi”, Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yılında Kant, yay. haz. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2006: 63-73.

Thorpe, Lucas. “The logical basis for Kant’s distinction between Understanding and Intuition”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 21-28.

Timuroğlu, Vecihi. “Kant ve Ahlak Felsefesi Üzerine Simin’le Söyleşi”, Adam Sanat, 227/2004: 58-66.

Tolun, Haydar. “Kant ve Pedagoji”, Yücel Aylık Bilgi ve Kültür Mecmuası, 1937: 210-212.

Topakkaya, Aslan. “Kant’ın ‘Ahlak(iliğ)in Metafiziği’ adlı Yapıtında Etiğin Temellendirilmesi”, DoğuBatı, 4/2004: 69-79.

Topakkaya, Aslan. “Hobbes, Locke, Rousseau ve Kant Hukuk Felsefelerinde Bireysel Özgürlükle Toplumun Genel İradesi Arasındaki İlişkinin Kurulumu Üzerine Bir Analiz”, Düşünen Siyaset, 24/2007: 55-66.

Topakkaya, Aslan. “I. Kant’ın ‘Aklî ve Algısal Dünyanın Formları ve Temelleri Üzerine’ [De mundi sensebilis atque intelligibilis forma et principiis, (Von der Form der Sinnen und Verstandeswelt und ihren Gründen)] Adlı Eserinde Zaman Kavramı’nın Analizi”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 8/2007: 35-40.

Topakkaya, Arslan. “Diltheys Kritik an Kants Zeitlehre”, İslam Araştırmaları Dergisi (Turkish Journal of Islamic Studies), 24/2011: 63-79.

Tuğcu, Tuncar. “Immanuel Kant”, Felsefe Dergisi, 1/1972: 7-11.

Tunalı, İsmail. “Kant Estetik’i ve Problemleri”, Felsefe Arkivi, 14: 1963: 65-81.

[Tunç,] Mustafa Şekip. “Kant Hiç Kabahatsiz midir?: İlmî Münakaşalar”, Hayat Mecmuası, III-53/1927: 16-17.

Tunç, Serpil. “Hak Olarak Konukseverlik İle Etik Olarak Konukseverliği Günümüzün Göç Problemleri Çerçevesinde Düşünme”, Özne, 13/2010: 43-58.

Turan, Ertuğrul R. “Bilgi Sezgidir: Heidegger’in Kant Yorumu”, Felsefe Dünyası, 43/2006: 25-30.

Turan, Halil. “Ahlâk Felsefesinde Özgeci ve Çileci Yaklaşımlar: J. J. Rousseau ve I. Kant”, Felsefe Dünyası, 23/1997: 232-237.

Turan, Halil. “Etikte Aşkıncılık ve Deneyimcilik Tartışmasına Bir Katkı: Kant, Epikuros ve Hutcheson”, Felsefe Tartışmaları, 44/2010: 19-48.

Soman-Çelik, Türkan, “Im welchen Verhaeltnis steht Kants Kritik am Eudaemonismus zur Xenophons Memorabilien”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24(1)/2007: 53-63.

Türkyılmaz, Çetin. “Kant’ta ve Schopenhauer’de Kendinde Şey (Ding an sich) Kavramı”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Felsefe Topluluğu Dergisi, 2/2003: 82-88.

Türkyılmaz, Çetin. “Heidegger’in ‘Ontoloji Tarihi’nde Kant Felsefesinin Yeri”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21/2004: 165-181.

Uç, Himmet. “Kant’ın Yüce’sinden Yahya Kemal’in Yüce’sine”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 654-679.

Urhan, Veli. “Kant’ın Bilgi Kuramı ve Sentetik Önermeler”, Felsefe Dünyası, 38/2003: 3-20.

Urhan, Veli. “Kant’ın Bilgi Kuramında Metafizik Önermelerin Statüsü”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 159-167.

Utku, Ali. “Foucault: Aydınlanma Nedir? Ya da Bir Felsefi Ethos Olarak Eleştiri”, Felsefe Tartışmaları, 25/1999: 80-92.

Uygur, Nermi. “Kant”, Yeni Ufuklar, 184/1967: 1-13. [CM]

Ülper, Sema. “Kant’ta Yöntem Sorunu Olarak Eleştiri Süreci”, FelsefeLogos, 35-36/2008.

Ürek, Ogün. “Toplumsal Düzen Oluşturmaya İlişkin Üç Yaklaşım: Kant, Popper ve Sartre”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/2003: 43-52.

Ürek, Ogün. “Kant’ta Etik Değerler Olarak Özgürlük ve Saygı”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13/2007: 189-197.

Ürek, Ogün. “Kant’ta İnsana Saygı Duyma Eğitimi”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 8/2007: 153-161.

Ürek, Ogün. “Kant’ta a priori Sentetik-Pratik Bir Önerme Olarak Ahlak Yasası ve Saygı Duygusu”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 11-20.

Ürek, Ogün. “Schelling’in Kant Eleştirisi”, Ethos. Felsefe ve Toplumbilimlerde Diyalog (Elektronik Dergi), 1 (1) Temmuz 2008.

Ürek, Ogün. “Schelling’in Kant Eleştirisi”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 12/2009: 159-166.

Ürek, Ogün. “Sokrates’in Yurtseverliği: Söz Vermek, Sözünde Durmak ve İnsana Saygı”, FLSF, 7/2009: 37-46.

Vandenabeele, Bart. “The Sublime Community”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 622-628.

Veliu, Galip. “Royce’s Critique of Kant’s Epistemology”, Felsefe Dünyası, 42/2005: 11-21.

Volkmann-Schluck, Karl-Heinz. “Kant’ın Görüşünde Hürriyet ve Hukuk Devleti”, çev. Osman Akın Etan, Kutadgubilig, 2/2002: 71-79.

Volkmann-Schluck, Karl-Heinz. “Freiheit und Rechtsstaat in der Sicht Kants”, Kutadgubilig, 2/2002: 81-91.

Voss, Stephen. “A Critique of Kantian Sensibility”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 85-98.

Wolf, Gazo, Ernest. “İki Yüz Yıl Sonra Kant: Aydınlanma’ya Ne Oldu?”, çev. Esra Fazlıoğlu, Kutadgubilig, 5/2004: 21-24.

Wolf, Gazo, Ernest. “Kant After 200 Years: What Happened to the Enlightenment”, Kutadgubilig, 5/2004: 25-28.

Wood, Allen W. “Kant’ın Deizmi”, çev. Necmettin Tan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, LII(1)/2011: 327-347.

Yağanak, Eray. “ ‘Dünya Yurttaşlığı’ Kavramının Evrensel Barışa Katkısı ve Felsefeye Düşen Ödevler”, Simurg, 1/1996: 19-24.

Yalçın, Şahabettin. “The Problem of Inner Sense in Kant’s First Critique”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(15)/2002-3: 181-190.

Yalçın, Şahabettin. “Frege: Semantikten Matematiğe Paradokslar”, Felsefe Tartışmaları, 30/2003: 125-139.

Yalçın, Şahabettin. “Kant’ta Matematiğin Felsefi Temelleri”, Felsefe Dünyası, 37/2003: 128-143.

Yalçın, Şahabettin. “Kant’ta Transdantal Ben Bilinci”, Felsefe Dünyası, 39/2004: 44-72.

Yalçın, Şahabettin. “Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 99-115.

Yalçın, Şahabettin. “Kant ve Benlik”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 91-101.

Yalçın, Şahabettin. “Kant’ta Ampirik Ben Bilinci”, FelsefeLogos, 39/2010.

Yalçın, Şahabettin. “Kant Estetiğinde ‘Serbest Oyun’ Kavramı”, Felsefe Dünyası, 52/2010: 89-102.

Yalçın, Şahabettin. “Ben Neyim?”, Beytulhikme, 2/2011: 27-38.

Yaldır, Hülya & Sibel Kiraz. “Nedenselllik, Bilim ve Metafizik”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 147-163.

Yayla, Ahmet. “Kant’s View on Moral Education”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38/2005: 73-86.

Yazıcı, Aslı. “On Fichte’s Reconstruction of the Kantian Unity of the I”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29/2005: 13-21.

Yazıcı, Aslı. “Kantçı ve Feminist Etik Kuramlarda Bireysel Özerklik Tartışması”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 77-90.

Yetişken, Hülya. “Kant Etiği ile İlgisi Bakımından Kuçuradi’nin Etik Görüşü”, Frankofoni, 17/2005: 203-214.

Yetişken, Hülya. “Kant Etiği ile İlgisi Bakımından Kuçuradi’nin Etik Görüşü”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 384-391.

Yetişken, Hülya. “Kant’ın Metod Öğretisinden Özgün Bir Etik Eğilimine”, Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yılında Kant, yay. haz. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2006: 141-151.

Yetişken, Hülya. “Güzelin Hakikati Hakikatin Güzeli”, Yeditepe’de Felsefe, 8/2009: 42-58.

Yılankaya, Banu. “Kant’s Transcendental Idealism: Is Kant an Empirical Realist?”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 184-202.

Yıldırım, Erdoğan. “Kalıcı Barış Özlemi Üzerine”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 513-522.

Yıldız, Mesut. “Devlet ve Hukuk Bağlamında Hobbes, Rousseau ve Kant’ta Özgürlük Sorunu”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Felsefe Topluluğu Dergisi, 2/2003: 45-49.

Yıldız, Mesut. “Kant’ın Ödev Etiği”, Özne, 4/2004: 6-8.

Zeleny, Jindrich & Peter Kotatko. “Kant’ın Kategoriler Tabelasına Hegel’in Eleştirisinin Diyalektik Materyalizm Açısından Değerlendirilmesi”, çev. Ömer Tulgan, Felsefe Dergisi, 31/1990: 141-146.

Zigriadis, Georgios. “Reale Zwecke und Gottesfrage in Kants Kritik der Urteilskraft”, Immanuel Kant. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, 2006: 581-595.

Zizek, Slavoj. “Kant ve Sade: İdeal Çift”, çev. Ali Kaftan, Cogito (Sonsuzluğun Sınırında: Immaneul Kant), 41-42/2005: 181-190.